Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV Trường ĐHHT

KẾ HOẠCH

Tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách

cho lực lượng dân quân tự vệ Trường Đại học Hà Tĩnh

 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH 14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 271/2021/NQ-HDND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025,

Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động lực lượng tự vệ Trường Đại học Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin khác