Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-TĐHHT ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; từ đó chủ động, tích cực tham gia bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời.

c) Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở.

2. Yêu cầu

a) Thi đua học tập suốt đời là một nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và toàn xã hội. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tạo nên cuộc vận động người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, cả nước học tập. Việc đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và thực hiện lồng ghép các danh hiệu thi đua về xây dựng xã hội học tập với Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập; công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (11.3.Phat-dong-thi-dua-hoc-tap-suot-doi(12.03.2024_14h26p00)_signed.pdf)Kế hoạch[ ]498 kB

Các tin khác