Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch thực hiện công tác GDQP, phòng chống khủng bố

KẾ HOẠCH

Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh; quốc phòng, quân sự; phòng chống khủng bố

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua công tác GDQPAN làm chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CB,GV,NV và HSSV đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng chống khủng bố góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới; Tiếp tục quán triệt, cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Hội đồng GDQPAN các cấp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục và mọi cán bộ đảng viên đối với công tác GDQPAN; quân sự, quốc phòng; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự trong tình hình mới. Xác định nhiệm vụ GDQPAN; quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm của cấp uỷ Đảng, là trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhà trường.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí nhà nước về GDQPAN theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, nhà trường để nâng cao chất lượng công tác GDQPAN.

c) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chung của ngành Giáo dục bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học, tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo đúng các quy định của Luật GDQPAN và các thông tư, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn và thông qua bài giảng chặt chẽ đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, hoàn thành chương trình GDQPAN theo kế hoạch. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

d) Kết hợp chặt chẽ công tác GDQPAN với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên và các nội dung hoạt động giáo dục khác bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn phù hợp với từng lứa tuổi.

e) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên GDQPAN có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có trình độ, kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy các nội dung về GDQPAN; bảo đảm đủ về số lượng và từng bước đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học GDQPAN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác