Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định thành lập Ban phòng chống khủng bố

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Trường Đại học Hà Tĩnh gồm có các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Trường Đại học Hà Tĩnh có nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng, triển khai phương án giải quyết các tình huống khủng bố có thể xảy ra và tổ chức diễn tập; chỉ đạo, xử lý, khắc phục hậu quả các tình huống khủng bố xảy ra; chỉ đạo xây dựng mạng lưới thông tin thích hợp, cập nhật mọi thông tin liên quan đến hoạt động khủng bố và thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong các văn bản pháp quy của nhà nước và địa phương về công tác phòng chống khủng bố.

Điều 3. Giao cho phòng Quản trị là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Điu 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (Quyet-dinh-thanh-lap-Ban-chi-dao-PCKB-2024(21.05.2024_17h13p36)_signed.pdf)Quyết định thành lập.[ ]490 kB

Các tin khác