Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

Căn cứ văn bản số 94/UBND-VX2 ngày 30/5/2024 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Yêu cầu: Triển khai toàn diện, sâu rộng Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CBGV, CNV) và học sinh sinh viên (HSSV).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác