Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Quyết định Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

http://paa.htu.edu.vn/index.php/khen-thuong/116-quyet-dinh-ve-viec-tang-danh-hieu-chien-si-thi-dua-cap-tinh-nam-hoc-2014-2015

Các tin khác