Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi tháng 10 năm 2015

Attachments:
Download this file (1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF)1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF[Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra]0 kB
Download this file (DS.TOEIC.pdf)DS.TOEIC.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềmTOEIC]0 kB
Download this file (DS.Tinhoc.pdf)DS.Tinhoc.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tin học]0 kB
Download this file (DS.TiengTrung.pdf)DS.TiengTrung.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tiếng trung]0 kB
Download this file (DS.KNM.pdf)DS.KNM.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềm]0 kB

Các tin khác