Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo Cấp tài khoản cho Sinh viên khóa mới nhập học năm 2015 sử dụng tài nguyên thư viện số

Xem chi tiết ở File đính kèm: 

1538_TB_cap_tai_khoan_cho_sinh_vien_khoa_moi_nhap_hoc_nam_2015_su_dung_tai_nguyen_thu_vien_so.PDF

Các tin khác