Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kỷ yếu khoa học

 Kỷ yếu khoa học

NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐIỂN HÌNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỜI NÓI ĐẦU

Trường Đại học Hà Tĩnh bước sang tuổi thứ 10 đầy sức sống, đó là kết tinh thành quả của quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành.  Sự chuyển mình, bước đi vững chắc trên con đường giáo dục đại học trong 10 năm qua đã minh chứng điều đó. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường chăm lo phát triển độ ngũ giảng dạy, cán bộ khoa học, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên phạm vi toàn quốc. Kể từ khi thành lập (năm 2007), đội ngũ cán bộ có trình độ sau  đại học còn rất khiêm tốn, thế mà hôm nay chúng ta đã có 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 23 Tiến sỹ và 173 Thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ khoa học đang hoạt động tích cực trên cả hai lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp  phần rất lớn trong thành quả hôm nay của Nhà trường. Nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh cũng rất đa dạng và phong phú, từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng và triển khai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quê hương đất nước. Mười năm qua, cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã thực hiện 229 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Cơ sở đến cấp Nhà nướcvà công bố khoảng 300 công trình nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Một điều đáng vui mừng là, trong một vài năm gần đây, một số công trình của cán bộ Trường Đại học Hà Tĩnh xuất hiện trên các tạp chí thuộc danh mục ISI; đặc biệt, có công trình lọt vào danh mục của SCI, những tạp chí khoa học có uy tín hàng đầu của thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu với quý vị đại biểu và các đồng chí những gương mặt điển hình trong hoạt động nghiên cứu khoa học- phát triển công nghệ của Nhà trường, những người viết nên những trang sử sáng ngời của trường đại học non trẻ trên đất Hồng Lam.

1.         BAN GIÁM HIỆU

 Thông tin cá nhân

Họ và tên:                        

  Ngày, tháng, năm sinh:    

  Chức vụ:

  Đơn vị công tác hiện tại:

  Học vị:

  Chức danh khoa học:

Địa chỉ liên hệ:

SĐT: 0941 698 999

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

03/6/1974

Hiệu trưởng

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tiến sỹ

PGS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  1. Các công trình khoa học đã công bố

[1]. Nguyễn Đình Thọ (2006), “Uncertainty and Investment in an East Asian Economy: A firm level study of Thailand”, Centre for Financial and Management Studies Discussion Paper, (63).

[2]. Nguyễn Đình Thọ (1999), “Việt Nam - Chính sách Thương Mại và Hội nhập”, Thời báo Kinh tế.

[3]. Nguyễn Đình Thọ (1999), “Thuế giá trị gia tăng trong thương mại quốc tế”, Kỷ yếu khoa học thương mại

[4]. Nguyễn Đình Thọ (2007), “Phát triển thị trường tài chính và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (24).

[5]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá trong một nền kinh tế mở”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (30).

[6]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Chống lạm phát ở Việt Nam: Tìm đúng nguyên nhân mới có giải pháp tích cực”, Tạp chí Cộng Sản, (788).

[7]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Giới thiệu một phương pháp mới để chứng minh công thức định giá quyền chọn Black-Scholes”, Centre for Financial and Management Studies Discussion Paper, (31).

[8]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Hội nhập tài chính quốc tế ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị, (7).

[9]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Biến động tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (135).

[10]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Ứng dụng phương pháp Black-Scholes vào giải bài toán quyền chọn thực”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (32).

[11]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu Hàn Quốc và Bài học Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (216).

[12]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí Cộng Sản, (798).

[13]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Sử dụng phương pháp quy hoạch động để phân tích bài toán quyền chọn thực”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (34).

[14]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Kinh nghiệm tích hợp hệ thống giám sát tài chính quốc gia của Hàn Quốc”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (36).

[15]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Import-Export and Economic Growth of Vietnam in 2009”, Vietnam Economic Review, 9 (181).

[16]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Biến động cán cân thanh toán và vấn đề nhập khẩu lạm phát ở Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (2+3).

[17]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế để tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô”, Tạp chí ngân hàng, (6).

[18]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Fluctuations in Payment Balance and Problem of Inflation Import in Vietnam”, Vietnam Economic Review, 7 (203).

[19]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Đẩy mạnh cải cách kinh tế để phát triển ổn định, bền vững”, Tạp chí ngân hàng, (3).

[20]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Ứng phó bất cân xứng thông tin trên thị trường tài chính”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 19-20 (531-532).

[21]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “Arbitrage Pricing Theory: Evidence from an Emerging Stock Market”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (56).

[22]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Cải cách phân cấp chi tiêu công ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (7).

[23]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Mô hình quản lý chi tiêu ngân sách hiện đại”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (7).

[24]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Vai trò của chính quyền địa phương đối với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (8).

[25]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Rent-seeking and its Implication for Public Policies”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (8).

[26]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Điều chỉnh mô hình tăng trưởng để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (9).

[27]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “The Development of Bank and Economic Growth”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (9).

* Hội thảo quốc tế

[1]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Real Options and Investment Decision in the Automotive Industry”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Industrial Agglomeration-Regional Integration and Durable Growth in East Asia.

[2]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Trade, Financial Crisis and Economic Growth in Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “East Asia’s Industrial Agglomeration-Current issue and Policy responses”.

[3]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “On the sign of the investment and Uncertainty Relationship”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “East Asia’s Industrial Agglomeration-Current issue and Policy responses”.

[4]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong quản lý công”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi NSNN ở Việt Nam”.

[5]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Income Distribution Effects of International Trade and Factor Mobility”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi NSNN ở Việt Nam”.

[6]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Aggregate Investment and Uncertainty in Thailand”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management: Corporate Finance Issues”.

[7]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Balance of Payment Adjustment and Inflation in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management: Financial Development Issues”.

[8]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “The Real options Approach to irreversible Investment Problems”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi NSNN ở Việt Nam”.

[9]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Economic Adjustments for Macroeconomic Stability and Growth”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management: Macroeconomic Policy Issues”.

[10]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Asymmetric Information and the Market Failure in Credit Market”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Macroeconomic Policy, Financial Development and Financial Fragility”.

[11]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Vietnam’s Economic Reform for Sustainable Development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Macroeconomic Policy, Financial Development and Financial Fragility”.

[12]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “A Real Devaluation and Expansionary Effect on the Economy”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Financial Markets and Macroeconomic Policy”.

[13]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “Corporate Social Responsibility and Responsible Finance”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Financial Development and Social Enterprise”.

[14]. Nguyễn Đình Thọ (2014), “Urbanisation, Globalisation and Sustainable Economic Development in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Public Finance and Financial Market Development”.

[15]. Nguyễn Đình Thọ (2014), “Liberalisation of Tourism Sector in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Public Finance and Financial Market Development”.

[16]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Asymmetric Information, Market Failures and Financial Regulations”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.

[17]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Urbanisation and its Impacts on Environment in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.

[18]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Trade Finance and Development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.

[19]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Urbanisation and Economic Development in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.

[20]. Nguyễn Đình Thọ (2017), “Real options and investment for sustainable development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Environmental Management and Substainable Development”.

[21]. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thục Anh (2017), “Urbanisation, globalisation and substainable development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Environmental Management and Substainable Development”.

[22]. Nguyễn Đình Thọ(2017), “Urbanisation and its impact on environment in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Environmental Management and Substainable Development”.

[23]. Nguyễn Đình Thọ (2017), “HaTinh university expands ít training cooperation with Asean coutries”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Thái Lan “ Intenational conference on sustainable development of tourism in the lower Mekong basin”.

* Hội nghị quốc gia

[1]. Nguyễn Đình Thọ (2007), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tài chính-ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội”,Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đào tạo.

[2]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Vai trò của quản lý chi tiêu NSNN đối với tăng trưởng và phát triển”,Kỷ yếu Hội thảo “Các vấn đề tài chính toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam.

[3]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Arbitrage pricing theory: evidence from listed companies on the stock exchange of Thailand”,Kỷ yếu Hội thảo xây dựng ngân hàng thực hành và sàn chứng khoán ảo.

[4]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Rủi ro tỷ giá hối đoái và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu”,Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước trong điều kiện hội nhập”.

[5]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Định hướng phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh”,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnhtrong thời kỳ hội nhập”.

III. Đề tài các cấp đã thực hiện

  1. Đề tài cấp Tỉnh/Đề tài cấp Bộ/ Đề tài cấp Nhà nước

[1]. Nguyễn Đình Thọ (2007-2009), “Tự do hóa tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm Hàn Quốc (Đề tài nhánh số 1 thuộc đề tài nghị định thư, cấp nhà nước Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam)”.

[2]. Nguyễn Đình Thọ (2008-2009), “Xây dựng mô hình định giá cổ phiếu ở Việt Nam”.

[3]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Khái quát chung lý thuyết về điều chỉnh cơ cấu kinh tế (Đề tài nhánh 1 thuộc đề tài độc lập nhà nước ĐTĐL2009G/33 “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững ở Việt Nam”)”.

[4]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu kinh tế của các nước (Đề tài nhánh 2 thuộc đề tài độc lập nhà nước ĐTĐL2009G/33 “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững ở Việt Nam”)”.

[5]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các giải pháp đổi mới hệ thống chính sách điều chỉnh kinh tế ở Việt Nam (Đề tài nhánh 11 thuộc đề tài độc lập nhà nước ĐTĐL2009G/33 “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững ở Việt Nam”)”.

[6]. Nguyễn Đình Thọ (2010-2012), “Nghiên cứu mối quan hệ thu chi trong phân cấp chi NSNN ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm Pháp (Đề tài nhánh 1 thuộc đề tài nhà nước theo nghị định thư “Phân cấp chi NSNN - Khả năng vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào Việt Nam”)”.

[7]. Nguyễn Đình Thọ (2010-2012), “Phân cấp chi NSNN - Khả năng vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào Việt Nam”.

[8]. Nguyễn Đình Thọ (2014-2016), “Đánh giá thực trạng đô thị hóa gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam từ khi Đổi mới (Đề tài nhánh 2 thuộc đề tài Nhà nước KX.01.16/11-15 “Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững”, thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15”.

[9]. Nguyễn Đình Thọ (2016-2018), “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của Tỉnh Thái Nguyên”.

[10]. Nguyễn Đình Thọ (2006-2007), “Biến động tỷ giá ngoại tệ (USD/EUR) tới hoạt động xuất khẩu”.

[11]. Nguyễn Đình Thọ (2007-2009), “Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam”.

[12]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững ở Việt Nam”.

[13]. Nguyễn Đình Thọ (2014-2016), “Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững”.

[14]. Nguyễn Đình Thọ (2016-2017), “Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của Tỉnh Bắc Giang”.

  1. Giáo trình, sách đã xuất bản

[1]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (1999), Quan hệ Việt Nam-ASEAN và chính sách thương mại của Việt Nam, Nxb Chính trị và quốc gia.

[2]. Nguyễn Đình Thọ, tác giả (2005), Real options and investment under uncertainty: A study using firm-level data for Thailand, the monograph, Nxb Bách Khoa Hà Nội.

[3]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2006), Competitiveness and Impacts of Liberalization of Tourism Services in Vietnam/Khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa ngành du lịch ở Việt Nam, sách chuyên khảo, Nxb Bách Khoa Hà Nội.

[4]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2008), Biến động tỷ giá ngoại tệ và hoạt động xuất khẩu, sách chuyên khảo, Nxb Khoa học xã hội.

[5]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2009), Phát triển thị trường tài chính Việt Nam theo mô hình hiện đại, sách chuyên khảo, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

[6]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2016), Chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia.

[7]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2016), Vận dụng kinh nghiệm phân cấp chi ngân sách nhà nước của Pháp vào Việt Nam, sách chuyên khảo, Nxb Bách Khoa Hà Nội.

[8]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2005), Giáo trình Thương Mại Điện tử, NxbThống kê.

[9]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2005), Giáo trình Thanh toán Quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

[10]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2008), Giáo trình Thương mại Quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

[11]. Nguyễn Đình Thọ, tác giả (2017), Giáo trình Kinh tế học Tài chính, Nxb Bách Khoa Hà Nội.

  1. Hướng dẫn NCS, học viên cao học
  2. Số NCS đã bảo vệ: 14

Xem thêm tại file đính kèm:

Attachments:
Download this file (KY YEU KHOA HOC.pdf)KY YEU KHOA HOC.pdf[ ]0 kB

Các tin khác