Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Lịch trình khảo sát chính thức Trường Đại học Hà Tĩnh

PHỤ LỤC 3

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

NGÀY 1 (Chủ nhật, ngày 15 tháng 04 năm 2018)

8.00-9.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

9.00-10.00

Khai mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Cả đoàn

Hội trường lớn, CS Đại Nài

10.00-12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

14.00-16.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức hành chính, đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học, QHĐN&TT, CTCT-HSSV, ĐBCL, thanh tra pháp chế, kế hoạch-tài chính, thư viện, quản lý dự án, quản trị, ... (khi được yêu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số, CS Đại Nài

16.00-17.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên đại học hệ không chính quy

Nhóm 1

Phòng 205,

Tầng 2, Nhà A1, CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV đại học hệ chính quy

Nhóm 2

Phòng Tuyển sinh, Tầng 1, Nhà A1, CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV đại học hệ không chính quy

Nhóm 3

Phòng 204, Tầng 2, Nhà A1 CS Đại Nài

17.15-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1 CS Đại Nài

NGÀY 2 (Thứ Hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018)

8.00-9.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

Phòng họp số 1 CS Đại Nài

9.00-10.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Lãnh đạo Trường (lần 1)

Cả đoàn

Phòng họp số 3, Tầng 2, Nhà D1 CS Đại Nài

10.15-10.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

Phòng họp số 1 CS Đại Nài

10.30-11.45

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng

Nhóm 1

Phòng Tuyển sinh, Tầng 1, Nhà A1 - CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ quản lý chuyên môn

Nhóm 2

Phòng 204

Tầng 2, Nhà A1- CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên

Nhóm 3

Phòng 205

Tầng 2, Nhà A1 CS Đại Nài

11.45-12.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1 CS Đại Nài

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-14.00

Đoàn làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1 CS Đại Nài

14.00-15.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ, nhân viên hỗ trợ và cán bộ đoàn thể

Nhóm 1

Phòng Tuyển sinh, Tầng 1, Nhà A1- CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên đại học hệ chính quy

Nhóm 2

Phòng 204, Tầng 2, Nhà A1- CS Đại Nài

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Lưu học sinh Lào

Nhóm 3

Phòng 205

Tầng 2, Nhà A1- CS Đại Nài

15.15-15.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

15.30-17.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức hành chính, đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học, QHĐN&TT, CTCT-HSSV, ĐBCL, thanh tra pháp chế, kế hoạch-tài chính, thư viện, quản lý dự án, quản trị, ... (khi được yêu cầu)

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

17.00-17.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV cao đẳng (qua điện thoại)

Nhóm 1

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

17.00-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

NGÀY 3 (Thứ Ba, ngày 17 tháng 04 năm 2018)

8.00-9.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS1

9.00-12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức hành chính, đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học, QHĐN&TT, CTCT-HSSV, ĐBCL, thanh tra pháp chế, kế hoạch-tài chính, thư viện, quản lý dự án, quản trị, ... (khi được yêu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

14.00-16.30

Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

Nhóm 1

Cả 02 cơ sở

Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Nhóm 2

Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 3

16.30-17.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức hành chính, đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học, QHĐN&TT, CTCT-HSSV, ĐBCL, thanh tra pháp chế, kế hoạch-tài chính, thư viện, quản lý dự án, quản trị, ... (khi được yêu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

NGÀY 4 (thứ Tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018)

8.00-8.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

8.30-10.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức hành chính, đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học, QHĐN&TT, CTCT-HSSV, ĐBCL, thanh tra pháp chế, kế hoạch-tài chính, thư viện, quản lý dự án, quản trị, ... (khi được yêu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

10.30-12.00

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường (lần 2)

Cả đoàn

Phòng họp số 3, Tầng 2, Nhà D1, CS Đại Nài

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-17.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ:

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

- Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức

17.00-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp số 1, CS Đại Nài

NGÀY 5 (thứ Năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018)

8.00-10.30

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Cả đoàn

10.30-11.00

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn ĐGN, Trường ĐH Hà Tĩnh, TT KĐCLGD-ĐHQGHN

Hội trường lớn, CS Đại Nài

Các tin khác