Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH: Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy