Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Hà Tĩnh thảo luận hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh thảo luận hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam Ngày 23/7/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P....
Chương trình hợp tác đào tạo thí điểm năm 2024 giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Đại học Quốc gia Hà Nội Chương trình hợp tác đào tạo thí điểm năm 2024 giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Đại học Quốc gia Hà Nội Căn cứ Thông báo số 3289/TB-ĐHQGHN ngày 15 tháng 7 năm 2024 Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà...
Câu lạc bộ Yoga Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại Hà Tĩnh Câu lạc bộ Yoga Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại Hà Tĩnh Chiều 29/6, tại Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại...
Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học khóa 13, cao đẳng khoá 28 tại Trường Đại học Hà Tĩnh Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học khóa 13, cao đẳng khoá 28 tại Trường Đại học Hà Tĩnh Thực hiện kế hoạch số 68/KH-TĐHHT ngày 24/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, chiều ngày 20/6/2024,...

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/GH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quy định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐDD ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng trong phạm vi Trường Đại học Hà Tĩnh

Điều 3. Trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên