Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Tết cổ truyền Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Tết cổ truyền Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay  nước CHDCND Lào 2024, chiều ngày 12/4/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh...
Chuyển đổi đào tạo đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số tại Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Chuyển đổi đào tạo đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số tại Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh Cùng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế số bùng nổ làm xuất hiện nhiều ngành nghề, lĩnh...
Cựu sinh viên Thammachanh Khounaly  (K8 - TCNH, niên khóa 2015 - 2018) - Tâm sự về mái nhà EBA  Cựu sinh viên Thammachanh Khounaly (K8 - TCNH, niên khóa 2015 - 2018) - Tâm sự về mái nhà EBA Thanh xuân đâu chỉ giản đơn như “một ly trà”, thanh xuân còn là chuyến du hành đẹp đẽ...
Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thước đo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thước đo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên...

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/GH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quy định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐDD ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng trong phạm vi Trường Đại học Hà Tĩnh

Điều 3. Trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên