Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai

BA CÔNG KHAI - ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học, Cao đẳng

Biểu tổng hợp

Biểu tổng hợp

2018 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2018 và định hướng của năm 2019 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2018
2019 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2018 và định hướng của năm 2019 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2019
2020 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2019 và định hướng của năm 2020 Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2020
2019-2020 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục 2019-2020
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 2019-2020
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 2019-2020