Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tuyển sinh Đại học chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học năm 2019

191129.DI.DT.120.TB tuyen sinh Dai hoc chinh quy lien thong chinh quy lien thong vua lam vua hoc nam 2019 1

191129.DI.DT.120.TB tuyen sinh Dai hoc chinh quy lien thong chinh quy lien thong vua lam vua hoc nam 2019 2