Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hoạt động hợp tác quốc tế

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu và rộng hiện nay, nhằm đáp ứng nhiệm vụ đối ngoại của địa phương, hoạt động HTQT của Trường ĐHHT luôn được xem là một nhiệm vụ quan trọng đối với lãnh đạo, cán bộ, GV và SV nhà trường; là trách nhiệm to lớn đối với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh trong tiến trình hội nhập văn hóa và kinh tế.   

Từ năm 2012 đến 2017, Trường không ngừng mở rộng đối tác hợp tác trong và ngoài khu vực bằng việc ký các bản ghi nhớ; tổ chức, đồng tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học quốc tế; trao đổi thông tin tư liệu, thăm viếng lẫn nhau với các đối tác; trao đổi sinh viên, đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn và dài hạn… Hiện nay, nhà trường đã có quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới như Canada, Nga, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức; các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan. Đặc biệt, nhiều năm liền Trường được xem là cơ sở GDĐH có số LHSLào đông nhất trong cả nước.

Tuy nhiên, hoạt động HTQT của trường vẫn chưa phát triển mạnh và mang tính bền vững, chưa đáp ứng được sự phát triển của nhà trường; phạm vi hoạt động chưa mở rộng, hoạt động hợp tác trao đổi chuyên gia, liên kết NCKH vẫn còn hạn chế… Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan như khoảng cách địa lý không thuận tiện cho việc di chuyển của các đối tác, kinh phí ngân sách dành cho HTQT không nhiều, nguyên nhân chính vẫn là nhà trường chưa có đội ngũ cán bộ, giảng viên mạnh về chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ để chủ động thực hiện các hoạt động HTQT, đặc biệt là trong hoạt động NCKH.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.