Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

BÁO CÁO

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024; Trường Đại học Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau:

+ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 (KH số 04/KH-TĐHHT ngày 09/01/2024).

+ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 (KH số 08/KH-TĐHHT ngày 23/01/2024).

+ Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 (KH số 35/KH-TĐHHT ngày 22/3/2024).

2. Cải cách thể chế

6 tháng đầu năm 2024, Nhà trường ban hành 03 Quy định như sau:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh (QĐ số 310/QĐ-TĐHHT ngày 04/6/2024).

+ Quy chế đào tạo trực tuyến tại Trường ĐHHT (QĐ số 67/QĐ-TĐHHT ngày 20/2/2024).

+ Quy định Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hà Tĩnh (QĐ số 172/QĐ-TĐHHT ngày 29/3/2024).

...

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác