Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định: Về việc ban hành Qui định về tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Hà Tĩnh

(Xem tệp đính kèm)