Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Người học

Để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, Đảng ủy và BGH đã xác định nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo quyền lợi của “Người học” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ngoài các tổ chức ĐTN, HSV, Nhà trường có đơn vị chuyên trách về công tác HSSV là Phòng Công tác CT-HSSV và tại mỗi khoa đều có một cán bộ hành chính chuyên trách là Trợ lí công tác sinh viên. Trong giai đoạn 2012-2017, Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến người học; thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm, Trung tâm DVHTSV nhằm hỗ trợ người học trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tìm kiếm việc làm phù hợp; thành lập bộ phận “Một cửa” tại Phòng Công tác CT-HSSV để giải quyết những vấn đề về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người học.

Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức triển khai một cách có hệ thống và hiệu quả các hoạt động liên quan đến người học theo quy chế 42/2007/QĐ-BGDĐT và thông tư 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Ngay khi nhập trường, người học đã được Nhà trường phổ biến đầy đủ các văn bản liên quan; được giới thiệu chi tiết về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; người học được giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội, được chăm sóc sức khỏe theo qui định, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động VHVN, TDTT trong các tổ chức đoàn thể; được giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động định hướng, tư vấn và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường đã làm tốt công tác quản lí HSSV. Với những thành tích đã đạt được, năm 2012, Trường được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen ghi nhận thành tích trong việc thực hiện chương trình công tác HSSV giai đoạn 2009 - 2012, là mô hình để các trường trên toàn quốc học tập trong việc quản lí LHS Lào. Cũng trong năm 2012, Nhà trường được Chính phủ nước CHDCND Lào tặng huân chương hữu nghị ghi nhận thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. 

- Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của Nhà trường.

- Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

- Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

- Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà trường cho người học.

- Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

- Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.