Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hợp tác

Tuyển sinh viên tham gia chương trình Hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2018