Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hoạt động đào tạo

Nhà trường đã chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ được 7 năm. Hoạt động đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo các quy chế của Bộ GD&ĐT. Các hình thức đào tạo linh hoạt phát huy tính tích cực của người học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.

Nhà trường luôn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV, ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học. Tổ chức đánh giá và công nhận kết quả học tập của người học theo học chế tín chỉ, thực hiện tích lũy tín chỉ theo từng học phần cho người học; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đánh giá được mức độ tích luỹ về kiến thức, kỹ năng và năng lực giải quyết vấn đề. Kết quả học tập của người học được thông báo công khai kịp thời, lưu trữ chính xác, đầy đủ, an toàn, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, truy cập và tổng hợp báo cáo thông qua sử dụng hệ thống sổ sách truyền thống và phần mềm quản lý đào tạo.

Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, qua đó nắm bắt được chất lượng giảng dạy và để GV tự điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của từng học phần. Nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của người học tốt nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của khóa học và ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động đối với chất lượng của người học sau khi tốt nghiệp để làm cơ sở cho việc chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.

- Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

- Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

- Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

- Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

- Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

- Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.