Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Sáng ngày 27/10/2021, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu Trường Đại học Hà Tĩnh có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường.

271021 hoc NQ3

271021 hoc NQ2

Điểm cầu trực tiếp có các đ/c trong Ban Giám hiệu Trưởng, phó các đơn vị trong Nhà trường

271021 hoc NQ1

Các cán bộ, giảng viên học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung của chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc tập, quán triệt các Chuyên đề, Nghị quyết của TW, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Các tin khác