Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 24/8, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt chính trị về tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự có đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Biện Văn Quyền - Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) ở Việt Nam. Phần thứ hai: Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc", Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. 

Đ/c Biện Văn Quyền báo cáo tại Hội nghị

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác PCTNTC hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nghiêm Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày tham luận

Hội nghị đã nghe các tham luận: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng được TBT Nguyễn Phú Trọng xác định trong tác phẩm. Tổ chức cơ sở đảng trong trường học cần phải làm gì để phát huy vai trò lãnh đạo trong phòng chống tham nhũng hiện nay (Chi bộ QLKH-TTr-ĐBCL); Thông điệp “Phòng chống suy thoái về tư tường, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực” trong tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ của đảng viên, giáo viên trong phòng chống suy thoái về tư tường, chính trị, đạo đức, lối sống (Chi bộ Khoa Chính trị-Luật); Quan điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động và phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng” trong tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng. Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay (Công đoàn).

TS. Đoàn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, TS. Đoàn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định: Việc quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư tại hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đề nghị các chi bộ, các đoàn thể tiếp triển khai sinh hoạt các sinh hoạt chuyên đề về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” để mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh-sinh viên ngày càng thấm nhuần hơn những giá trị cốt lõi của cuốn sách này.

Các tin khác