Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan và danh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện phần mềm Quản lý sinh hoạt Đảng trên không gian mạng

Tiển khai thực hiện Công văn số 40-CV/BTCĐUK, ngày 21/9/2023 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc báo cáo kết quả sinh hoạt Đảng, theo đó, hàng tháng tất cả các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Khối quản lý phải thực hiện việc đăng ký, quản lý, báo cáo kết quả, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ qua phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng trên nền tảng mạng internet, qua link trực tuyến http://qlshcb.dukcq.vnpt.hatinh.vn cho Đảng ủy Khối. Trong các ngày 13, 14 và 16/9/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý sinh hoạt chi bộ Đảng cho toàn thể cấp ủy chi bộ, đảng bộ và cán bộ trực Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

20231011 phan mem

Ngày 14/9/2023, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh đã cử các đồng chí là cấp ủy chi bộ, đảng bộ và đồng chí trực Đảng dự buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ do Đảng ủy Khối tổ chức. Các đồng chí dự tập huấn nghiêm túc tiếp thu và nắm bắt nghiệp vụ đầy đủ. Ngay sau tập huấn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên triển khai thực hiện nghiêm túc các nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm và yêu cầu các chi bộ từ nay, hàng tháng phải triển khai thực hiện đăng ký Lịch sinh hoạt chi bộ, đánh giá, chấm điểm, báo cáo nội dung sinh hoạt cho Đảng ủy; Đảng ủy tổng hợp báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cho Đảng ủy Khối.

Tính đến hết ngày 25/9/2023 cơ bản các chi bộ đã đăng ký Lịch sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023. Hệ thống phần mềm giúp cho Đảng ủy quản lý tốt hơn công tác báo cáo lịch sinh hoạt, kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tổng hợp và thống kê kịp thời hơn. Đây cũng là cơ sở để góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong công tác nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng cấp trên và Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh hoạt chi bộ là một điều tất yếu, đảm bảo các điều kiện thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Trung ương, của tỉnh.

Tin tưởng trong thời gian tới, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được quản lý tốt hơn, phát huy được các tiện ích của hệ thống phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ, góp phần vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

 

Các tin khác